Mascot Design & Line Sticker

We have specific design teams that specialize in both Mascot and Sticker Line Design (Icon Design) who listen, research, and present a range of concepts for you to choose your favourite. All of our works are well created with thoughtfully research process to ensure the timeless and high quality unique mascot outcome.

Mascot Design

ทาง StickyBomb Studio มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ Mascot โดยเฉพาะ ทุกงานออกแบบที่ถูกสร้างสรรค์จะผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง และการวิจัยข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแบบ 3 มิติ เพื่อให้ได้ผลงานที่ ใหม่ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร และ สื่อสารข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร สินค้า หรือบริการ ของทางลูกค้าได้อย่างเด่นชัด

นอกจากงาน Design ที่มีคุณภาพแล้ว ทาง StickyBomb Studio ยังคำนึงถึงงานออกแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ เช่น การพัฒนา Mascot ลงบน Packaging หรือ การสร้างตัว Mascot ออกมาเป็น Mascot Suit เป็นต้น หากทางลูกค้าต้องการงานออกแบบที่หลากหลาย ทางทีม Mascot Design ก็สามารถพัฒนาแนวคิด บุคลิกภาพของ Mascot ออกมาเป็นท่าทางต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อได้เช่นกัน

Sticker Line (Mascot Icon)


เช่นเดียวกับงานออกแบบ Mascot Design ทาง StickyBomb Studio มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย จนถึงขั้นตอนการอัพโหลดเข้าระบบ Line เพื่อรอการ approve และพร้อมขายในเวลาถัดไป

บริการงานออกแบบ Sticker Line ของ StickyBomb Studio ประกอบด้วย:

  • งานออกแบบ Sticker Line แบบมาตรฐาน 
  • งานออกแบบ Sticker Line เคลื่อนไหว หรือ Animation Sticker Line
  • งานออกแบบ Sticker Line จากภาพถ่าย
  • ในกรณีที่ทางลูกค้ามีไอเดียสร้างสรรค์อื่นๆ ทาง StickyBomb Studio ยินดีเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาแนวคิด ตามความต้องการของทางลูกค้าเช่นกัน

สามารถดู Portfolio เพิ่มเติมได้ที่ >>Our Portfolio<<

Powered by MakeWebEasy.com